PARKURS MED ENNEAGRAMMET SOM VERKTØY

Opplever du at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår hva du forsøker å formidle? Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene enn for den andre part? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner. Vi blir bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som er lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

I dette par og relasjonskurset legger jeg vekt på noen elementer som særlig påvirker våre relasjon til andre.

I Enneagrammet snakker vi om at alle mennesker har tre intelligenser som består av å tenke, å føle og å handle. En av intelligensene disse bruker vi svært mye og dominerer våre liv i stor grad. I dette sentret ligger også vårt Enneagrammønster. Den neste av de tre intelligensene har vi et bevisst forhold til, mens den siste regnes som vår «blinde» intelligens. Dette pga at vi har svak kontakt med denne når vi opplever indre stress som f.eks i diskusjoner og krangler. Det ligger et stort utviklingspotensial for kommunikasjonen i et parforhold at man kan komme i kontakt med alle sine intelligenser, og særlig den «blinde» intelligens.  Både i parforhold, blant arbeidskollegaer og andre relasjoner oppstå det friksjon når den ene har en av intelligensene som den mest brukte, mens den andre har den samme intelligensen som sin «den blinde». Dette beskriver jeg mer utdypende i mitt hefte «Utforsk din blinde intelligens».

Instinktene i Enneagrammet påvirker også i stor grad hvordan vi fungerer sammen særlig i par, men også i andre nære relasjoner.  Instinktene gjør at det finnes tre ulike undertyper i hver hovedtype. De tre ulike undertypene i hver hovedtype har ulik påvirkning på hvordan vi uttrykker den dypere drivkraften i hvert mønster. Hvilke instinkter vi er dominert av vil også ha stor betydning for hvilke behov vi har og dermed også våre nære relasjoner.

Kurset blir lagt opp med undervisning, samtaler i plenum og at parene jobber hver for seg.