Opplever dere som par at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han på? Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner. Vi blir bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som er lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om selv og partneren, og hvordan dere tenker og kommuniserer. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende? og hva betyr ordene for dere og hvordan kan de oppfattes av den andre?

Instinkter har også stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene sitter dypt i oss og kan være svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig  hva vi verdsetter høyt og hva som ikke betyr så mye for oss.  I Enneagrammet beskrives tre instinkter som har ulik verdi for oss. Disse er det selvoppholdende instinktet, det sosiale instinktet og en til en instinktet. For hver enkelt av oss er et av disse den viktigste, et annet instinktet den nest viktigst for oss, og det tredje er vi lite opptatt av. Hvorvidt vi som par har lik el ulik prioritering av diss vil igjen ha stor innvirkning på hvordan vi fungerer som par.

I parveiledningen vil vi forsøke å bevisstgjøre vår egen og partnerens kommunikasjonsstil, samt utviklingen av kommunikasjonen dere imellom. I tillegg vil vi lære mer om våre instinkter og hvordan dette kan innvirke på parrelasjonen.

Et godt utgangspunkt for veiledninger av par er å ta utgangspunkt i hvordan den enkelte kjenner sine egne behov. En ubevisst mekanisme som svært ofte skjer i alle parforhold er at vi ønsker at den andre skal fylle behov vi selv ikke makter å fylle.  Parforhold vil alltid profitere på å øke bevisstheten om disse mekanismene. Vi selv, vår partner og alle menneskene rundt oss vil ha stor  glede av at vi som enkeltindivider klarer å fylle våre egne behov i størst mulig grad selv, før man gjør seg opp en mening om hvordan den andre kan ivareta dine, sine egne og felles behov. Altså; Ta på egen maske før du hjelper andre

Når vi får en økt bevissthet om egne behov vil det være lettere å samtale om hvordan vi kan oppfylle både egne, og den andres behov, ønsker og forventninger i parforholdet

I et parforhold kan paret ha alt fra nokså like behov, til svært forskjellige behov. Fordelen med å ha nokså like behov er at det ikke er så mange ting å være uenige om. Utfordringen er at forholdet lett kan stagnere fordi det rett og slett blir for kjedelig. Man klarer ikke å utfordre hverandre godt nok til at man som enkeltindivid og par beveger seg fremover.

Ulempen med å være i et parforhold med mange ulike behov er at det lett oppstår uenighet og gnisninger som i lengde kan være både utmattende og slitsomt. I slike forhold får man likevel utfordret seg selv på hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Vi lærer oss også å finne løsninger som en i utgangspunktet ikke ville ha tenkt på.

Viktige elementer i parveiledningen:

Med Enneagrammet kan man få en ny forståelse for hverandre, og for hvordan vi tenker og kommuniserer. Hva som er viktig, hva som er sårende, og hva savner vi hos den andre. Og hva er det jeg liker best ved den andre, hvordan gjør den andre meg til et bedre menneske?