Etter å ha jobbet som HR-sjef i mange år har jeg lang erfaring med teamutvikling.

I de senere år har jeg valgt å bruke Enneagrammet som et verktøy i teamutviklingsprosesser men jeg er også sertifisert innen Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) og vip24. Erfaringen viser at disse verktøyene skaper en dypere forståelse av seg selv både som individ og teammedlem.

Hvert enkelt team har sin egen dynamikk og sine egne utfordringer. Dette gjelder både internt i teamet, men også i forhold til hva de skal ”levere” i sin organisasjon. Som utenforstående teamutvikler er det viktig å på forhånd kartlegge og å forstå disse utfordringene før man starter en teamprosess. Ut fra denne kartleggingen kan en ”skreddersy” et opplegg knyttet til det enkelte team.

Ved å bruke ulike verktøyene på konkrete utfordringer som teamet trenger å løse der og da, kan en kombinere økt innsikt med å løse konkrete utfordringer. Det gir den beste overføringsverdi fra teori til konkret arbeidshverdag.

I grove trekk kan en teamprosess legges opp slik:

  1. Kort innledning om Enneagrammets ni typer og de tre intelligensene. Deretter plasserer deltagerne seg selv (hvis de ønsker) i en av Enneagrammets mønster. I denne prosessen er likevel hvilket senter deltagerne bruker mest det viktigste.
  2. Hva er den enkeltes og teamets hoved intelligens? Er teamet samlet sett strek i forhold til emosjonell intelligens, kognitiv intelligens eller mage/kropps intelligens? Hode, hjerte og kropps-sentrene – hva betyr disse for vår tilnærming til verden – individuelt, i en-til-en-relasjoner og i team?
  3. Hva er de ulike personlighetstypenes eller sentrenes kommunikasjonsstil og hvordan kan vi ved økt forståelse for disse ulikhetene bli mer effektivt i vår kommunikasjon?
  4. Spenninger og konflikter – hvordan bruke personlighetsverktøyet til å forstå og løse opp i spenninger og konflikter og å utnytte hverandres styrker i større grad?

Referanser på teamprosesser:

Tilbakemelding på teamprosesser fra Kirkevergen i Oppegård, Mette Grimstad Sjøli 
 «Dette er et opplegg som ikke gjør noen til «vinnere», eller «tapere», men som skaper aksept for ulikheter i teamet. Teamprosessen går ikke for dypt slik at det blir for nærgående, men samtidig dypt nok til å kunne gi viktig forståelse og innsikt i både selv og andre. Opplegget fungerer godt hvis man opplever at enkelte ting er komplisert, slitsomt eller ineffektivt i samarbeidet. Årsaken kan være fordi man er ulike og har ulike preferanser for planmessighet eller har problemer med for å forstå hverandres behov og meninger. Dette opplegget hjelper team til å ha mer realistiske tanker om hva som er mulig å få til sammen.»