Veiledning av ledere

Som leder har jeg lang erfaring i å veilede ledere og ansatte. Både som øverste leder og som HR – sjef. Ledelse handler i bunn og grunn om å ha ansvaret for å legge forholdene til rette for at de ansatte får brukt sin kompetanse på en slik måte at organisasjonens oppnår sine mål.
For at en leder skal kunne oppnå gode resultater sammen med sine ansatte må lederen ha god innsikt i hva som motivere ulike mennesker, og hvordan de tenker, føler og handler. Kun en måte å tenke om dette på vil bare treffe noen få, mens andre vil oppleve lederen sin som lite motiverende.
Det andre aspektet som er viktig for at lederen skal lykkes er at lederen selv må bli bevisst hvilken lederstil han el hun har har, og særlig hvordan den enkelte reagerer i stress. I dette ligger det også å bli bevisstgjort hvilke «blindsoner» den enkelte har. Altså det de andre, altså ansatte ser men som ikke lederen selv ser.


Svært mange ledere kommer til veiledning med konkrete utfordringer de har i forhold til enkeltansatte. Som mangeårig HR – sjef har jeg god innsikt i ansattes rettigheter og arbeidsgivers plikter i dialog og prosess mellom leder og ansatt og at dette er i tråd med Arbeidsmiljøloven. Det er viktig å ikke «tråkke» feil i forhold til formaliteter, men arbeidsgiver har likevel et stort mulighetsrom.


Jeg tar alltid utgangspunkt i den enkelte leders utfordringer her og nå. På den måten kan vi sammen løse utfordringer som omfatter dagen i dag, samtidig som vi bruker disse situasjonene for å få større innsikt i ulike motivasjonsdrivere og egen lederstil og reaksjoner i stress.

Nina hjelper meg som leder til å se alternative løsninger i situasjoner hvor jeg selv ikke opplever å komme videre. Hennes kunnskap og erfaring om hvordan  mennesker tenker og handler har vært en viktig ressurs for meg. Hun bidrar til å gjøre meg tryggere i mitt lederskap. 

Professor Jostein Hallen, seksjonsleder Norges Idrettshøgskole.