PARVEILEDNING

Hvis man er i et parforhold kan man oppleve at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han på? Vi kan oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? Til og med at samme ord kan bety forskjellig ting for den ene parten enn den andre? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

Enneagrammet bygger på gammel visdom, og har røtter  tilbake til alle religioner fra før antikken. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetsutviklende verktøy. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  Men i motsetning til andre verktøy hjelper det oss med å få innsikt i våre dype ubevisste motivasjoner. Gjennom Enneagrammet blir vi bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som er lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og andre.

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om selv og partneren, og hvordan vi tenker og kommuniserer som par. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende? Hva betyr ordene for deg, og hvordan kan de oppfattes av den andre?

Instinkter har også stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene som sitter dypt i oss er svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig  hva vi verdsetter høyt, og hva som ikke betyr så mye for oss.  I Enneagrammet beskrives tre instinkter som har ulik verdi for den enkelte. Disse er det 1)selvoppholdende instinktet, 2) det sosiale instinktet og 3)en til en instinktet. Hver enkelt av oss har en ulik vekting av hvor viktige disse instinktene er. Om et par har lik el ulik vekting av disse instinktene vil dette igjen ha stor innvirkning på hvordan man fungerer som par.

Et godt utgangspunkt for veiledninger av par er å ta utgangspunkt i hvordan den enkelte kjenner sine egne behov. En ubevisst mekanisme som svært ofte skjer i alle parforhold er at vi ønsker at den andre skal fylle behov vi selv ikke makter å fylle.  Parforholdet vil alltid profitere på å øke bevisstheten om disse mekanismene. Vi selv, vår partner og alle menneskene rundt oss vil ha stor  glede av at vi som enkeltindivider klarer å fylle våre egne behov i størst mulig grad selv, før man gjør seg opp en mening om hvordan den andre kan ivareta dine, sine egne og felles behov. Altså prinsippet om «å ta på egen maske før du hjelper andre».

I et parforhold kan paret ha alt fra nokså like behov, til svært forskjellige behov. Fordelen med å ha nokså like behov er at det ikke er så mange ting å være uenige om. Utfordringen er at forholdet lett kan stagnere fordi det rett og slett blir for kjedelig. Man klarer ikke å utfordre hverandre godt nok til at man som enkeltindivid og par beveger seg fremover. Ulempen med å være i et parforhold med mange ulike behov er at det lett oppstår uenighet og gnisninger som i lengde kan være både utmattende og slitsomt. I slike forhold får man likevel utfordret seg selv på hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Vi lærer oss også å finne løsninger som en i utgangspunktet ikke ville ha tenkt på.

Viktige elementer i parveiledningen:

  • Evnen til å kommunisere for å unngå misforståelser og uenighet.
  • Hvordan vi legger ulike meninger i de samme ordene og tingene.
  • Når forventninger ikke innfris, og dette fører til frustrasjon.
 

Med Enneagrammet kan man få en ny forståelse for hverandre, og for hvordan vi tenker og kommuniserer. Hva som er viktig, hva som er sårende, og hva savner vi hos den andre. Og hva er det jeg liker best ved den andre og hvordan gjør den andre meg til et bedre menneske?