TEAMUTVIKLING

Jeg har lang erfaring med teamprosesser både som HR – sjef og nå som veileder.

Jeg er tidligere sertifisert innen Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) og In Flow 24. I de senere år har jeg likevel valgt i større grad å bruke Enneagrammet som et verktøy i teamutviklingsprosesser. Erfaringen viser at dette verktøyet skaper en dypere forståelse av den enkelte både som individ og teammedlem.

Hvert enkelt team har sin egen dynamikk og sine egne utfordringer. Dette gjelder både på det relasjonelle planet i form av det psykososiale arbeidsmiljøet og i forhold til hva teamet konkret skal bidra med i sin organisasjon.

Enneagrammet brukt i teamutvikling vektlegger forståelsen av at alle mennesker har tre intelligenser. Den emosjonell intelligens, den kognitiv intelligens og den kroppslige intelligensen. Mer kontret kan vi si at alle er født med evnen til å føle, tenke og handle. Det som er ulikt for oss mennesker er i hvor stor grad vi bruker disse intelligensen. En av disse er vår hoved intelligens, deretter tar vi i bruk den andre intelligensen og til slutt den siste. Når vi som enkeltindivid og teammedlem kjenner på indre stress har vår minst foretrukne intelligens en tendens til å bli blokkert. Hvis da din samarbeidspartner nettopp har denne intelligensen som sin hovedintelligens oppstår det en opplevelse av kommunikasjonssvikt, og manglende forståelse for den andre.

Andre utfordringer et team kan ha er at medlemmene er for like, og at man som som team utvikler en «slagside» i en av intelligensene.

Min metodikk er å bruke konkrete utfordringer som teamet jobber med, som eksempler på hvordan de ulike intelligensen opptrer i teamet. Vi oppnår da både økt forståelse hvordan teamet fungerer og får «løst» konkrete utfordringer.

  EKSEMPEL PÅ EN teamprosess 

  1. Vi starter med en innledning om de tre intelligensene, eller sentrene som de også kalles i Enneagrammet; å føle, å tenke og å handle. Etter innledning og felles refleksjon rangerer teammedlemmene seg selv i hvilke av disse intelligensene de tror har som nr. 1, 2 og 3

  2. Hva er den enkeltes, men også teamets hovedintelligens? Er teamet samlet sett sterk i forhold til emosjonell intelligens, kognitiv intelligens eller mage/kropps intelligens? Har teamet som helhet en slagside eller er alle intelligensene godt representert? Og hvordan gis dette til uttrykk i samarbeidsrelasjonene intern og eksternt. 

  3. Hvis vi gjennomfører to halvdagssamlinger er det mange team som mellom samlingene velger å ta Enneagramtesten for å få et sikrere bilde at teamet sammensetning. Deretter ser vi nærmere på hvilke konkrete situasjoner teamet kommer opp i og hvor fordelingen mellom intelligensene er en styrke eller en svakhet. Siden vi alle har alle intelligensene vil mye kunne forbedres ved en større bevisstgjøring om dette.

  4. Til slutt kan det være er det mulig å se nærmere på hva er de ulike personlighetstypene har som sin dypere motivasjon og hvordan dette gir seg til uttrykk i deres kommunikasjonsstil. Dette vil igjen gi økt forståelse og større effektivt i kommunikasjon og samhandling.  Erfaringer viser at denne metodikken ofte også resulterer i å løse opp eventuelle spenninger og konflikter i teamet ved at en får større og dypere forståelse av hverandres styrker og svakheter.

   

  TILBAKEMELDING PÅ TEAMPROSESSER

   «Dette er et opplegg som ikke gjør noen til «vinnere», eller «tapere», men som skaper aksept for ulikheter i teamet. Teamprosessen går ikke for dypt slik at det blir for nærgående, men samtidig dypt nok til å kunne gi viktig forståelse og innsikt i både selv og andre. Opplegget fungerer godt hvis man opplever at enkelte ting er komplisert, slitsomt eller ineffektivt i samarbeidet. Årsaken kan være fordi man er ulike og har ulike preferanser for planmessighet eller har problemer med for å forstå hverandres behov og meninger. Dette opplegget hjelper team til å ha mer realistiske tanker om hva som er mulig å få til sammen.»

  Tidligere kirkeverge i Oppegård, Mette Grimstad Sjøli 

  Referanser på teamprosesser:

  • Frøyland og Orstad menighetsstab
  • Gand menighetsstab
  • Stavanger kommune avd for barnevern og avdelingen for ergo/fysioterapitjenesten