TEAMUTVIKLING

Jeg har lang erfaring med teamprosesser både som HR – sjef og nå som veileder.

Jeg er tidligere sertifisert innen Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) og In Flow 24. I de senere år har jeg likevel valgt i større grad å bruke Enneagrammet som et verktøy i teamutviklingsprosesser. Erfaringen viser at dette verktøyet skaper en dypere forståelse av den enkelte både som individ og teammedlem.

Hvert enkelt team har sin egen dynamikk og sine egne utfordringer. Dette gjelder både på det relasjonelle planet i form av det psykososiale arbeidsmiljøet og i forhold til hva teamet konkret skal bidra med i sin organisasjon.

Enneagrammet brukt i teamutvikling vektlegger forståelsen av at alle mennesker har tre intelligenser. Den emosjonell intelligens, den kognitiv intelligens og den kroppslige intelligensen. Mer kontret kan vi si at alle er født med evnen til å føle, tenke og handle. Det som er ulikt for oss mennesker er i hvor stor grad vi bruker disse intelligensen. En av disse er vår hoved intelligens, deretter tar vi i bruk den andre intelligensen og til slutt den siste. Når vi som enkeltindivid og teammedlem kjenner på indre stress har vår minst foretrukne intelligens en tendens til å bli blokkert. Hvis da din samarbeidspartner nettopp har denne intelligensen som sin hovedintelligens oppstår det en opplevelse av kommunikasjonssvikt, og manglende forståelse for den andre.

Andre utfordringer et team kan ha er at medlemmene er for like, og at man som som team utvikler en «slagside» i en av intelligensene.

Min metodikk er å bruke konkrete utfordringer som teamet jobber med, som eksempler på hvordan de ulike intelligensen opptrer i teamet. Vi oppnår da både økt forståelse hvordan teamet fungerer og får «løst» konkrete utfordringer.

  EKSEMPEL PÅ EN teamprosess 

  1. Kort innledning om Enneagrammets ni typer og de tre intelligensene. Deretter rangerer teammedlemmene seg selv (hvis de ønsker) i de tre intelligensene (eller sentrene som de også kalles i Enneagrammet.) 

  2. Hva er den enkeltes og teamets hoved intelligens? Er teamet samlet sett strek i forhold til emosjonell intelligens, kognitiv intelligens eller mage/kropps intelligens? Hode, hjerte og kropps-sentrene – hva betyr disse for vår tilnærming til verden – individuelt, i en-til-en-relasjoner og i team?

  3. Hva er de ulike personlighetstypenes eller sentrenes kommunikasjonsstil og hvordan kan vi ved økt forståelse for disse ulikhetene bli mer effektivt i vår kommunikasjon?

  4. Spenninger og konflikter – hvordan bruke personlighetsverktøyet til å forstå og løse opp i spenninger og konflikter og å utnytte hverandres styrker i større grad? 

  TILBAKEMELDING PÅ TEAMPROSESSER

   «Dette er et opplegg som ikke gjør noen til «vinnere», eller «tapere», men som skaper aksept for ulikheter i teamet. Teamprosessen går ikke for dypt slik at det blir for nærgående, men samtidig dypt nok til å kunne gi viktig forståelse og innsikt i både selv og andre. Opplegget fungerer godt hvis man opplever at enkelte ting er komplisert, slitsomt eller ineffektivt i samarbeidet. Årsaken kan være fordi man er ulike og har ulike preferanser for planmessighet eller har problemer med for å forstå hverandres behov og meninger. Dette opplegget hjelper team til å ha mer realistiske tanker om hva som er mulig å få til sammen.»

  Tidligere kirkeverge i Oppegård, Mette Grimstad Sjøli 

  Referanser på teamprosesser:

  • Frøyland og Orstad menighetsstab
  • Gand menighetsstab
  • Stavanger kommune – barnevern