Jeg er utdannet karriereveileder fra NTNU og har siden 2006 brukt karriereutviklingsverktøyet vip24 i mitt arbeid. Vip24 kan brukes i flere faser i livet

Verktøyet er nyttig ved valg av utdanning i ung alder, men også ved påbygging av utdanning og erfaring senere i livet. Jeg har svært god erfaring med å bruke verktøyet i sykefravær som er relatert til jobb, eller sykefravær knyttet til utbrenthet, muskel og skjelettplager og psykiske reaksjoner.

Hva er vip24?

vip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som fremmer bevisstgjøring rundt egne utviklingsmuligheter og karrierevalg.

vip24 står for verdier, interesser og personlighetspreferanser med fokus på 24-timersmennesket. Metodikken kartlegger kilder til mestring, motivasjon og arbeidsglede.

Mange opplever til tider lav motivasjon på grunn av manglende utfordringer i jobben eller i forhold til arbeidsoppgaver. Hovedfokuset i vip24-metodikken er å finne den riktige balansen mellom friskfaktorer og energilekkasjer.  Arbeidsmiljøinstituttet Prevent definerer Friskfaktorer som ”Forhold i våre liv både jobb og privat som gir oss forutsetninger for å fungere optimalt, utvikle oss, trives og føle arbeids- og livsglede”.

Når det oppstår et gap mellom forventninger og krav på den ene siden og evne eller motivasjon på den andre siden, vil denne balansen forrykkes.

Det kan være mange grunner til at det oppstår en ubalanse mellom friskfaktorer og energilekkasjer, men for de aller fleste av oss får dette konsekvenser i jobben.

I karriereverktøy, vip24, brukes Positiv psykologi, Salutogenese – faktorer som fremmer helse (Antonovsky) og Flytmetodikk (Csikzentmihalyi) til å bevisstgjøre den enkeltes interesser, styrker og talent. I veiledningen i etterkant av kartleggingen benytter vi også Enneagrammet for å klargjøre motivasjon og drivkrefter hos den enkelte. I hjulet vip24, se bildet,  kartlegges gapet mellom ønsket situasjon og opplevd situasjonen.

Flyer om vip24