GRUNNKURS I ENNEAGRAMMET

ENNEAGRAMMET – en modell for personlig vekst.

Enneagrammet bygger på gammel visdom og har røtter flere tusen år tilbake. Verktøyet brukes i mange sammenhenger slik som personlig utvikling, parterapi, teamutvikling og åndelig veiledning. Enneagrammet inneholder elementer fra jødedom, kristendom, islam, taoisme, buddhisme og antikk gresk filosofi – i grunnen alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. George Ivanovitch Gurdjieff (1872-1949) er viktig for utvikling av Enneagrammet i moderne tid og O. Ichazo utviklet Enneagrammet slik vi kjenner det i dag.

Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot» – som preger vårt samspill med andre.  I det vi avslører denne, får vi større handlefrihet til å bruke et større potensiale i oss selv. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Tema i kurset vil være:

Hvis du vil lese mer om Enneagrammet kan du gå inn på «Om Enneagrammet» fanen øverst i høyre hjørne.

VIDEREGÅENDE KURS I ENNEAGRAMMET

LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI (SOULCHILD)

Enneagrammet beskriver at vårt handlingsmønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for vårt møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en vanskelig barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen av oss gjennom barndommen uten å møte det vonde i verden, og heller ikke uten å utvikle mestringsstrategier for håndtere dette. Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte kommer ”løsningen” eller mestringen til uttrykk i hvilket Enneagrammmønster vi ubevisst velger. I denne prosessen forlater vi andre egenskaper og gaver som Gud allerede hadde lagt ned i oss – vi forlater vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn. De egenskapene vi forlater blir etter hvert vanskelig tilgjengelig for oss.

Gud skapte i utgangspunktet ikke dette mønstret i oss, men han skapte vår essens. Essensen er Guds unike skaperverk i oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet, vårt Enneagrammønster og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene som vårt sjelebarn fikk men som vi har mistet kontakten med. Disse egenskapene representere de ulike mønstrene i Enneagrammet og betyr at vi dypest sett egentlig har tilgang til alle egenskapene hvert enkelt Enneagrammønster representerer.

For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”. Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene som skal forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

Pilene viser utviklingsveien for hvert mønster

Kurset forutsetter en grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilket mønster du er i Enneagrammet. Hvis du er usikker men likevel interessert i kurset kan du ta kontakt med kursleder på forhånd.

Det er likevel mange som gjennom å jobbe med Enneagrammet og sin personlige utvikling endrer sitt mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og forstår sin dypeste drivkraft som kanskje tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

VIDEREGÅENDE KURS I ENNEAGRAMMET

LÆR OM DINE STRESSREAKSJONER

I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til.

Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på. Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon henger nøye sammen med hvilken grunntype vi er. I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene som ”demons” – våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider . Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst. Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse kan de faktisk også vendes slik at de blir en ressurs for oss.

Kurset vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av våre essensielle stressreaksjoner.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. Det er mange som endrer mønster underveis i en selvutviklingsprosess med Enneagrammet. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og gjennom dette skjønner at man er en annen type enn det man trodde man var i utgangspunktet.

Pilene viser i hvilken retning mønstrene våre går når vi er i stress.

 

PARKURS

MED UTGANGSPUNKT I ENNEAGRAMMET OG INSTINKTER 

Opplever dere som par at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han? Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner. Vi blir bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som er lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om selv og partneren, og hvordan dere tenker og kommuniserer. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende?  Hva betyr ordene for dere og hvordan kan de oppfattes av den andre?

Vi jobber også med Instinkter som også har stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene sitter dypt i oss og kan være svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig hva vi verdsetter høyt og hva som ikke betyr så mye for oss. I Enneagrammet beskrives tre instinkter som har ulik verdi for oss. Disse er det selvoppholdende instinktet, det sosiale instinktet og en – en instinktet. For hver enkelt av oss er et av disse den viktigste, et annet instinktet den nest viktigst for oss, og det tredje er vi lite opptatt av. Hvorvidt vi som par har lik el ulik prioritering av disse vil igjen ha stor innvirkning på hvordan vi fungerer som par.

I dette parkurset forsøker vi å bevisstgjøre vår egen og partnerens kommunikasjonsstil, samt utviklingen av kommunikasjonen dere imellom. I tillegg vil vi lære mer om våre instinkter og hvordan dette kan innvirke på parrelasjonen.

Kurset består av forelesninger, øvelser og refleksjon i plenum, i par og alene.

 

UNDERTYPER I ENNEAGRAMMET

I Enneagrammet opereres det med 9 ulike personlighetsmønstre.

Det som ikke er så mye omtalt er at disse 9 hovedtypene også har 3 undertyper hver. Slik sett kan man si at Enneagrammet ikke bare består av 9 mønster, men av 27.

De tre ulike undertypene i hver hovedtype har ulik påvirkning på hvordan vi uttrykker den dypere drivkraften i hvert mønster.

I Enneagrammet har teorien om instinktene stor betydning. Det er vårt forhold til disse som avgjør hvilken undertype vi blir. Instinktene i denne sammenheng er det 1) det selvoppholdende instinkt, 2) det sosiale instinktet og 3) En – til – En instinktet. Ett av disse instinktene vi bruker mest, det andre som nummer to og det siste bruker vi i svært liten grad.

Hvorfor kan det være nytte å bli kjent med sin undertype?